لیست اساتید
برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید
مرضیهامینیروانشناسیmaziehamini@miau.ac.ir
مجیدبرزگرروانشناسیmbarzegar55@yahoo.com
حسین بقولیروانشناسیhossein_sam2003@yahoo.com
حجت اله جاویدروانشناسیjavidih@hotmail.com
سیده مریمحسینیروانشناسیm.hosseini1970@yahoo.com
آذرمیدخترضاییروانشناسیrezaei.azar@yahoo.com
محمودساعتچیروانشناسیmmahmoodsaatchi@gmail.com
سیروس سروقدروانشناسیsarvghad1333@yahoo.com
نادرهسهرابیروانشناسیsohrabi_sh2006@yahoo.com
سلطانعلیکاظمیروانشناسیkazemi_edu@yahoo.com
مریم کورش نیاروانشناسیm_koroshnia@rose.shirazu.ac.ir
seek-warrow-wصفحهاز 2arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 11 از 12 مورد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد.