لیست اساتید
برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید
-بالانیادبیات فارسیpeyvand_bebe@yahoo.com
نجمه داناییان ادبیات فارسیzoha313@gmail.com
فرانکرمضانیادبیات فارسیfaranakramezani@yahoo.com
فریبارییسیادبیات فارسیraeisi@yahoo.com
محمدرضا معینیادبیات فارسیmohammadreza.moeini236@yahoo.com
فرحنیازکارادبیات فارسیfniaz2000@yahoo.com
seek-warrow-w
  • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 6 از 6 مورد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد.